تاریک و روشن

و این گونه بود که...دیواری کوتاهتر از دل نبود

مرداد 92
7 پست
تیر 92
12 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
5 پست